Participants

 

Japanese scholars                                                                                                        

Sumio Iijima (Meijo University)

 

Riichiro Saito (Tohoku University)

 

Hiroki Ago (Kyushu University)

 

Tsuyohiko Fujigaya (Kyushu University)

 

Hiromichi Kataura (AIST)

 

Suguru Noda (Waseda University)

 

Shigeo Maruyama (University of Tokyo)

 

Kazunari Matsuda (Kyoto University)

 

Kazuhiro Yanagi (Tokyo Metropolitan University)

 

Yutaka Ohno (Nagoya University)

 

Susumu Saito (Tokyo Institute of Technology)

 

Ryo Kitaura (Nagoya University)

 

Yuhei Miyauchi (Kyoto University)

 

Yasumitsu Miyata (Tokyo Metropolitan University)

 

 

Updating...

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了